PPN - PsychologiePraktijk Nijmegen

Wij zijn een praktijk voor Basis GGZ zorg (BGGZ). klik hier voor het onderscheid tussen BGGZ en SGGZ.

Aanmelding en werkwijze

U kunt zich via het contact formulier op deze site aanmelden of eerst nog even telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 06-10233179 (Suzanne Houdijk, dinsdag en vrijdag) of 06-16622261 (Sophie de Jong, maandag, woensdag en donderdag).
Tegelijk met het inplannen van de intake ontvangt u een vragenlijst. Deze globale probleeminventarisatie vindt plaats in het kader van ROM metingen. Klik hier voor meer informatie over ROM. Tijdens het eerste gesprek worden de klachten verder geïnventariseerd en wordt zo mogelijk al een globaal behandelplan tezamen met u opgesteld. Indien u dat zelf wilt, kan bijvoorbeeld uw partner bij dit gesprek aanwezig zijn. Na de intake kan direct een behandeling van start gaan en worden in overleg met u vervolgafspraken gemaakt. Het kan voorkomen dat na de intake of in de loop van de behandeling blijkt dat ons inziens een behandelingsvorm elders geschikter voor u is. Wij zullen u dan gericht doorverwijzen.

Uitgangspunt van de behandeling in onze praktijk is dat uw klachten voor u weer hanteerbaar worden. Hierbij wordt aangesloten bij uw krachten en competenties. Soms krijgt u opdrachten mee om ook thuis gericht aan uw problemen te werken, zodat de effectiviteit van de behandeling toeneemt. Wij volgen de multidisciplinaire richtlijnen om de juiste kwaliteit te kunnen leveren. Hierover kunt u meer lezen op: www.ggzrichtlijnen.nl.

Voor het slagen van de therapie is het ook belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw therapeut. Wij hechten waarde aan een open en gelijkwaardige relatie. Uw behandelaar probeert zo direct en zo concreet mogelijk aan te sluiten bij uw problemen.

Wij zijn erop gericht de behandeling zo kort mogelijk te houden. De behandelduur (prestatie) is afhankelijk van de zorgvraagzwaarte, die tijdens de intake wordt bepaald. Bij afsluiting van de behandeling vragen wij u naast een mondelinge evaluatie, een korte vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid van de behandeling.

In geval van niet-acute (zorg)vragen tijdens een lopende behandeling op momenten dat wij niet aanwezig zijn, kunt u een bericht achterlaten op bovenstaande nummers of verkregen mailadressen, welke zo snel mogelijk door ons zullen worden beantwoord. Tijdens vakanties kunnen cliënten voor inhoudelijke vragen terecht bij onze directe collega, Suzanne Houdijk danwel Sophie de Jong. In geval van een crisis bestaat de afspraak dat u contact opneemt met uw huisarts of de dienstdoende arts van de Huisartsenpost (tel. 0900-8880). Als in geval van overlijden of andere calamiteiten een van ons beiden uitvalt, bestaat bij ons de afspraak dat de overblijvende partij met u meedenkt over een passende vervanging.

Privacy

Uw psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw privacy gewaarborgd is. Indien wenselijk werken we naast de huisarts en collega GZ-psychologen samen met de POH GGZ en de specialistische GGZ, bijvoorbeeld als u medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Overigens altijd met uw medeweten en toestemming. Verder wordt uw huisarts met uw goedvinden over de behandeling geïnformeerd. Indien u daarmee instemt krijgt uw huisarts na afloop van de intake en na afloop van de behandeling een kort rapport, zodat deze op de hoogte blijft. Overigens zijn alle aan de praktijk verbonden psychologen gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Klachten

Mocht u ondanks onze inspanningen een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch ergens ontevreden over blijven of een klacht hebben, aarzel dan niet en laat het ons weten. Dit kan in een persoonlijk gesprek, telefonisch of per mail. Mochten we er samen niet uit komen dan kunnen wij, indien u dit wenst, voor u een andere hulpverlener zoeken. Bovendien zijn wij, als leden van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie van P3NL. U kunt meer lezen over de te volgen procedure in de klachtenfolder die bij ons is op te vragen.
(Op de website van het NIP vindt u tevens de volledige beroepsethiek.)

Vergoedingen en tarieven

Behandeling bij Psychologie Praktijk Nijmegen is kortdurend aard en valt onder de Generalistische Basis GGz. Dit betekent dat onze behandeling in het basispakket van uw zorgverzekeraar is opgenomen, met de voorwaarde dat er een DSM-V-classificatie kan worden vastgesteld. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten. Een verwijzing van uw huisarts is daarbij noodzakelijk. Er geldt geen eigen bijdrage voor psychologische zorg. Wel spreekt u altijd eerst uw eigen risico aan. Partner-relatietherapie wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal zorgverzekeraars heeft wel een aanvullend pakket waarin partner-relatietherapie is opgenomen.

Wij beschikken allebei over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, welke garandeert dat wij kwalitatief goede en verantwoorde zorg leveren in het kader van de basis generalistische ggz. Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars (Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ, Menzis, Eno, Z&Z, ASR, ONVZ en DSW), behalve Caresq: Eucare / Aevitae. De kosten voor de behandeling worden direct met uw zorgverzekeraar verrekend (zie tarieven 2021). Na het bereiken van de maximum vergoeding door uw zorgverzekeraar geldt een tarief van 114,41 euro per sessie. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling. Afspraken dienen ten minste 24 uur voorafgaande aan de sessie te worden afgezegd. Als de afspraak niet tijdig wordt afgezegd zien we ons genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen voor €65,-.
Meer hierover is te lezen onder betalingsvoorwaarden van het NIP.

Voor aanvullende informatie over vergoedingen van psychologische zorg kunt u het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.